Hành chính - Nhân sự

Con người là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp nên không thể đại khái. Người lãnh đạo hay bộ phận nhân sự phải hiểu tổ chức và làm việc đúng cách, từng bước xây dựng hệ thống nhân sự, tạo động lực cho nhân viên, xây dựng văn hoá doanh nghiệp tốt đẹp và bền vững.

Đối tượng: QL cấp trung
Mục tiêu: Biết cách hoạch định nguồn nhân lực
Tình trạng: Đang sản xuất
Đối tượng: QL cấp trung
Mục tiêu: Biết cách thúc đẩy năng suất lao động của mỗi nhân viên
Tình trạng: Đang sản xuất