Công cụ quản trị

Các phương pháp quản lý lãnh đạo hiện đại vẫn liên tục được cập nhật. Những thử nghiệm quản trị doanh nghiệp thành công vẫn liên tục được chia sẻ. Là một nhà quản lý đánh giá cao việc học tập liên tục, chắc chắn bạn sẽ thu được những điều bổ ích, giá trị từ những khoá học này.

KH
Đối tượng: NV các cấp và các cấp QL
Mục tiêu: Biết cách sử dụng chu trình PDCA để kiểm soát mục tiêu.
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: NV các cấp và các cấp QL
Mục tiêu: Biết cách xây dựng hệ thống KPIs phù hợp, hiệu quả.
Tình trạng: Dự kiến sản xuất
KH
Đối tượng: NV các cấp và các cấp QL
Mục tiêu: Biết cách sử dụng chu trình PDCA để kiểm soát mục tiêu.
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: NV các cấp và các cấp QL
Mục tiêu: Biết cách sử dụng 7 công cụ QC trong sản xuất.
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: NV các cấp và các cấp QL
Mục tiêu: Biết cách áp dụng 5S vào công việc hàng ngày.
Tình trạng: Đang sản xuất